Obchodní podmínky portálu JOBS-abc.cz

CoSta Team s.r.o., IČ 24268208, se sídlem / Josefa Hory 1199, 434 01 Most, ( dále jen „provozovatel“ ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu „ C „ vložka 32236/KSUL (dále jen „Podmínky“)


1) Předmět služby

Portál umožňuje fyzickým osobám podnikatelů, právnickým osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“) i dalším osobám možnost registrace do Katalogu firem na portálu JOBS-abc.cz nebo do jeho oborových portálů a přihlášení se k odběru, objednávek, poptávek na email DODAVATELE.


2) Registrace dodavatele

2.1) Tím se řídí Dodavatel Provozovatel a odesláním registrace s nimi bez výhrad souhlasí
2.2) Dodavatel při registraci musí řádně a pravdivě vyplnit povinné údaje o sobě (kontaktní osoba) a o svém subjektu
2.3) Dodavatel se po registraci a přihlášení při zadávání poptávek řídí pravidly pro zadávání registrace a odesíláním objednávek i poptávek.
2.4) Službou Provozovatele pro Dodavatele je možnost zasílání objednávek a poptávek od zájemců/klientů a zveřejnění zadaných údajů v KATALOGU FIREM. Služba není omezena počtem oborů a provozoven.


3) Práva a povinnosti Dodavatele

3.1)Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v KATALOGU FIREM na portále JOBS-abc.cz a jeho oborových portálů
3.2) Dodavatel souhlasí s poskytnutím zadaných informací včetně kontaktních údajů Provozovatele portálu a jeho spolupracujícím subjektům.
3.3) Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů a služeb může být administrátorem upraven a doplněn.
3.4) Objednávky a poptávky jsou určeny jen pro registrované. Žádná třetí osoba nemůže být uživatelem této služby. Registrovaný je musí použít jen pro vlastní potřebu. Informace, které tímto Dodavatel předá nebo použije jinak než je stanoveno v těchto podmínkách je povinen a zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takto užitou jednotlivou objednávku i poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu Provozovatele k její úhradě. 
3.5) Dodavatel má zdarma přístup k on-line zveřejněným zakázkám a poptávkám jen na základě nabídky v Akci. Nadstandarní služby jsou zpoplatněny vždy aktuálním ceníkem-nabídkou registrací na webu
3.6) Údaje, které Dodavatel uvede, nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele Portálu a Provozovatel je připraven tímto pro spolupráci se úředním orgánem státu.


4) Práva a povinnosti Provozovatele

4.1) Provozovatel má právo údaje uvedené Dodavatelem při registraci a poté i v editaci po přihlášení zveřejnit na Portálu.
4.2) Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Portálu nebo odmítnout či zrušit registraci Dodavatele, který:

V takovém případě nemá Dodavatel nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.
4.3) Provozovatel nemůže zamezit nepravdivým objednávkám a poptávkám. Provozovatel však nenese odpovědnost za správnost a pravdivost objednávek i poptávek, které Dodavatelé dostávají na email.
4.4) Provozovatel Portálu má právo zasílat na email Dodavatele zprávy s inzercí nových služeb Portálu nebo Provozovatele s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran.
4.7) Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.
4.8) Provozovatel portálu neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Dodavatele (zejména neobdržení objednávky a poptávky na email) nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok.
4.9) Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům, ale jen v souladu s GDPR.
4.10) Po objednání a uhrazení placených služeb Provozovatelem tak Provozovatel garantuje odesílání e-mailů Dodavateli. Provozovatel negarantuje doručení e-mailu v návaznosti na chybu u poštovního serveru Dodavatele, případně jeho poskytovatele.


5) Závěrečná ustanovení

Dodatek k obchodním podmínkám portálu JOBS-abc.cz ze dne 24.1.2013

Od 1.7.2016 provozovatel aktivuje nové služby pro VIP klienty a to:

1) Přednostní zasílání poptávek a zakázek z aplikace PRIMA POPTÁVKA pro VIP klienty i s kontakty a dokumentací na email registrovaného.
a) Služba za podmínek VIP klienta je po celou dobu na zaplacené období, min. na 1 rok od registrace.
b) Služba se aktivuje od dne připsání částky registrace VIP klienta na účet.
c) V případě, že zadavatel aktualizuje svůj záměr tak provozovatel publikuje poptávku i opakovaně a informuje tím i VIP klienta.

2) VIP klient / PRIMA POPTÁVKA
a) VIP klient má aktivované služby
- VIP POPTÁVKA zakázka z regionu, v regionu osloveno max. 5 klientů
- PRIMA POPTÁVKA zakázka s předjednanou schůzkou s investorem nebo informace o zakázce
b) VIP klient / PRIMA POPTÁVKA se zasílá na email podle dohody stran
c) navolávání schůzek se realizuje vždy po dohodě a v pracovní dny v kalendářním roce
d) provize nad rámec tarifu VIP klient platí jen v případě realizace zakázky: Provozovatel není plátcem DPH

VIP klient je povinen informovat o realizaci zakázky. Provize je splatná v den uzavření objednávky, respektive podpisu smlouvy nebo objednávky.

Jako VIP klient máte garanci a bonus na 1x PRIMA POPTÁVKU / ročně aniž zaplatíte provizi.
Provozovatel - zprostředkovatel nenese žádnou právní ani obecnou odpovědnost za výsledek jednání nebo jiné právní i obecné záležitosti a náležitosti s tím spojené.

K podmínkám náleží i Podmínky a zásady s nakládáním z osobními údaji klientů provozovatele na webu JOBS-jobs.cz.

V Praze dne 1.4.2016
Costa Team s.r.o.